نام برگزار کننده : دکتر ندا بشیری
تعداد جلسات : 5
تاریخ شروع : 1399/06/0310:06

قیمت :
رایگان

پیشنهادهای وبینار ال ام اس

معناگرائی و دانش خانواده

آقای شابهاری

1399/01/17 18:00

تربیت خلاق

حاج آقا مهدیزاده

1399/01/17 18:00

اصول بازاریابی

دکتر برزویی

1399/01/17 18:00

مزاج شناسی

دکتر آزما

1399/01/17 18:00